งานบริหารงานวิจัยฯ CMUBS จัดกิจกรรม Research talk แก่คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก สร้างโอกาสพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

6 มีนาคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรม Research Talk : How to Get Published แก่คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ณ ห้องประชุมคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเชิญ Professor Dr. Paul Patterson จาก The University of New South Wales, Australia และ Visiting Professor, Chiang Mai University Business School เป็นวิทยากรให้ความรู้และถ่ายทอดเทคนิคต่าง ๆ ในการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ พร้อมนำความรู้มาพัฒนาต่อยอดสู่การยกระดับคุณภาพการวิจัยให้ดียิ่งขึ้น โดย Research talk เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สนองนโยบายด้านงานวิจัยของคณะบริหารธุรกิจ มุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศในทางวิชาการของอาจารย์ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยพร้อมแลกเปลี่ยนวิธีวิจัยใหม่ให้กับอาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจ

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่