ICDI-CMU จัดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น Yiwu Industrial & Commercial College

27 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น Yiwu Industrial & Commercial College

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนระยะสั้น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Sinothai Education ให้นักคณะนักศึกษาและอาจารย์ Yiwu Industrial & Commercial College มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 32 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2566 เพื่อให้นักศึกษา Yiwu Industrial & Commercial College ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสังคม วิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยโครงการประกอบด้วยกิจกรรม การสอบภาษาและวัฒนธรรมไทย การอบรมเชิงปฏิบิติการการประกอบอาหารไทยและการนวดแผนไทย
แกลลอรี่