นักศึกษาคณะวิทย์ มช. ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม "Trilateral Symposium on SDGs 2021 : Academic Symposium between CMU-KU-NCYU"

13 สิงหาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์

        นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 10 คน ได้รับคัดเลือก เข้าร่วมกิจกรรม "Trilateral Symposium on SDGs 2021 : Academic Symposium between CMU-KU-NCYU" ภายใต้หัวข้อ Lives under Covid Pandemic Outbreak ระหว่างวันที่ 1, 15 และ 22 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์

กิจกรรม "Trilateral Symposium on SDGs 2021 : Academic Symposium between CMU-KU-NCYU" เป็นกิจกรรมที่มุ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ฝึกทักษะความเป็นผู้นำ การใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงการผูกมิตร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งจัดโดย Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น และ National Chiayi University ไต้หวัน
แกลลอรี่