CAMT ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 กันยายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา รองคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการลูกช้างทัวร์ ปีการศึกษา 2566 ในการเข้าเยี่ยมชมหลักสูตรในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ร่วมถึงหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และเพื่อให้นักเรียนได้เล็งเห็นถึงทักษะวิชาชีพและแนวทางการรับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของทางวิทยาลัยฯ อาทิ ห้อง 3D Printing ห้อง E-Commerce ห้องสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ ห้อง Game Streaming และร่วมเล่นเกมด้วย Virtual Reality (VR) โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566
แกลลอรี่