การประชุมรับฟังข้อเสนอแนะการจัดทำรายงาน SAR (EdPEx200 รุ่นที่8) จาก Team Lead ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 มีนาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะการจัดทำรายงาน SAR (EdPEx200 รุ่นที่8) จาก Team Lead ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ให้คำเสนอแนะในการจัดทำรายงาน SAR ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ EdPEx200 รุ่นที่ 8 พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 3 และวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แกลลอรี่