STeP ได้รับรางวัล Green Office ตอกย้ำความสำคัญในการพัฒนาองค์กร พร้อมจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) อย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน

28 มีนาคม 2566

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ในประเภทโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดี (เหรียญทองแดง) ประจำปี 2565 โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases: GHG) ออกสู่บรรยากาศ
       อุทยานฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร โดยเสริมสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรให้คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างรู้คุณค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
       STeP มุ่งสร้างสรรค์สังคมให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

แกลลอรี่