ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คณะผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์จากโครงการ Creative Lanna Selected (Knowledge Center) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

23 กุมภาพันธ์ 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สพ.ญ.กรรณิการ์ ณ ลำปาง หัวหน้าสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ผศ.ดร.สพ.ญ.วรางคณา ไชยซาววงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต ให้การต้อนรับ คณะผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์จากโครงการ Creative Lanna Selected (Knowledge Center) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อสำรวจพร้อมเก็บข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1 เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพพิพิธภัณฑ์ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ Creative Lanna Selected (Knowledge Center) โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่