มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมสนับสนุนบุคลากรภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จ.เชียงใหม่

23 มิถุนายน 2564

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนบุคลากรภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จ.เชียงใหม่ เพื่ออบรมให้ความรู้ผู้แทนสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ในหัวข้อ 1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์แบบ New normal โ่ดย อาจารย์ ดร.อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล นักวิจัยจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในช่วงเช้า 2.การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผล ข้าว/ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/ ถั่วเหลือง: แนวทาง ลดการสูญเสีย และการจัดการศัตรูในโรงเก็บ โดย ดร.ปาริชาติ เทียนจุมพล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง นักวิจัยจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยาการในช่วงบ่าย
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

แกลลอรี่