วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี และคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน RecoASIA Final Conference ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

19 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี และคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน RecoASIA Final Conference ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในระหว่างวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2566 โดยงานนี้เป็นการประชุมเพื่อปิดโครงการ RecoASIA – Regional Cooperation in the field of recognition among Asian Countries โดยการสนับสนุนของ Erasmus+ ซึ่งโครงการ RecoASIA นี้ เป็นโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือของ 25 หน่วยงานจาก 7 ประเทศ ได้แก่ Italy, Cambodia, Estonia, Mongolia, Sri Lanka, Mongolia, Sri Lanka, Vietnam และ Thailand โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและยกระดับคุณภาพของการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ (Student Mobility) และผู้เชี่ยวชาญในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเอเชียและยุโรป โดยเพิ่มการตระหนักถึงการยอมรับคุณสมบัติภายในภูมิภาคเอเชียและยุโรป ซึ่งได้มีการดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2562 มีระยะเวลาโครงการทั้งสิ้น 4 ปี โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
แกลลอรี่