นางสาวธมกร ขันธศิริกุล รหัส 591632017 ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 มกราคม 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

นางสาวธมกร ขันธศิริกุล รหัส 591632017 การค้นคว้าอิสระ เรื่อง สถานการณ์ความเหลื่อล้ำทางด้านรายได้และปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายรายได้ของประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และ 11 ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์ชล วัฒนากูล
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่