ผนึกพลังผู้ประกอบการ “กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร” ร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว STGs’

27 มีนาคม 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

กิจกรรมเวิร์คช็อป ‘การยกระดับการท่องเที่ยวเชียงใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว STGs’ ที่ทาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมมาตรฐานของสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว (STGs) อันถือเป็นเป้าหมายใหญ่ในการยกระดับและสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

ภายใต้ ‘โครงการวิจัยเชิงพหุศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว (STGs): กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่’
กิจกรรมในวันนี้ เรามุ่งเน้นไปที่ #กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งนับได้ว่ามีส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงและประสิทธิภาพการใช้พลังงานสะอาดในภาคการท่องเที่ยว กระตุ้นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ผ่านการนำรายได้จากการท่องเที่ยวเข้ามากระจายสู่ท้องถิ่น ตลอดจนสร้างความยั่งยืนและน่าอยู่ของแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน

โดยในงานผู้ประกอบการทุกคนได้เก็บเกี่ยวความรู้ แรงบันดาลใจ และแนวทางการยกระดับมาตรฐานของสถานประกอบการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว ผ่านการบรรยาย หัวข้อ ‘แนวทางการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สู่เป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ( STGs)’ ตลอดจนมีส่วนร่วมแบ่งปันข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผ่านการจัดทำแบบสอบถามสำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (17 STGs)” ของสถานประกอบการท่องเที่ยว โดยวิทยากร ดร.เผชิญวาส ศรีชัย นักวิจัย และดร.ศันสนีย์ กระจ่างโฉม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นอกจากนี้ ทางโครงการยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกคนร่วมประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของสถานประกอบการท่องเที่ยว ซึ่งข้อมูลที่ได้นั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปศึกษาปัญหา อุปสรรค และออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อหนุนเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชียงใหม่ให้สามารถเดินหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว STGs ได้อย่างแท้จริง เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่

#SustainableTourismGoals #STGs #เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว #CTRD #MDRI #CMU #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่