การประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา

28 กันยายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ซึ่งเป็น (ร่าง) ระเบียบและประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 7 ฉบับ ได้แก่


1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ..
2. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ....
3. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ...
4. แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ...
5. แนวทางการปฏิบัติสู่มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ...
6. แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ....
7. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...

แกลลอรี่