รางวัล Best Poster Award กลุ่ม Behavioral Sciences

27 พฤศจิกายน 2562

คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล อาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Poster Award กลุ่ม Behavioral Sciences จากงานวิจัย เรื่อง Immunization and Adverse Events Monitoring Media Development for Parents Educating in Health Promoting Hospital, Chiang Mai, THAILAND. ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Advancement in Health Sciences Education and Professions 2019: Synergy and Reform for Better Health ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ