CAMT อบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนสารภีวิทยาคม

20 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร สาขาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.พรธิดา แก้วกมล สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เบื้องต้นกับการประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน” ให้แก่นักเรียนหลักสูตรแผนการเรียน IDT (Intensive Design and Technology Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสารภีวิทยาคม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ พัฒนาทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในวันที่ 16 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

แกลลอรี่