สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ พร้อมด้วยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)

11 พฤษภาคม 2565

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) และคณะ ณ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการพัฒนาระบบการเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพเพื่อสนับสนุนการรักษาและบริการในเครือข่ายพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการนำนวัตกรรมแพลตฟอร์ม CMUgency เครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานสำหรับรถฉุกเฉินและ CMU Smart Weight Balance Device เครื่องประเมินความสมดุลแรงกดน้ำหนักเท้าสำหรับผู้ป่วยอ่อนแรงครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง ที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาใช้ในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ซึ่ง CMUgency และ CMU Smart Weight Balance Device เป็นนวัตกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ "การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (พบฉ) หรือ Smart Emergency Care Service Integration : SECSI" ทุนสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
แกลลอรี่