การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 : จรรยาบรรณนักวิจัย

17 มกราคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะกรรมการดำเนินการและส่งเสริมด้านการวิจัย จัดเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 หัวข้อเรื่อง "จรรยาบรรณนักวิจัย" ในวันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร มรกต ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มช. และอาจารย์พิเศษภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย  ข้อมูลโดย : http://www.nurse.cmu.ac.th/web/researchReleaseDetail.aspx?id=5091