กิจกรรม Pre-College ประจำปีการศึกษา 2565

17 มิถุนายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Pre-College ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาใหม่ ในการเข้ามาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมแนะนำสถานที่ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน และบุคลากรของคณะฯ โดย ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมการบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้ชีวิตในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก lept design studio กลุ่มศิษย์เก่าคณะฯ สถาปนิกรุ่นใหม่ ได้แก่ คุณอดิสรณ์ อภิวงค์ษา คุณธัญธร กล่อมสุวรรณ คุณสุธางค์กุล กาบคำ และคุณวัฒนากร วัฒนาพร ร่วมเป็นวิทยากรเล่าประสบการณ์ชีวิตการเรียนและการทำงานให้แก่นักศึกษาปี 1


นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยพิบัติ โดย วิทยากรจากเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเป็นการให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษาใหม่ได้นำไปปรับใช้จริงอีกด้วย

แกลลอรี่