ศูนย์ KIND by CAMT มช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

22 มีนาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ศูนย์รวมการจัดการนวัตกรรมองค์ความรู้ (Knowledge and Innovation Development : KIND by CAMT) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำโครงการ ภายใต้โครงการคนเก่ง (TALENT) สรรค์สร้างนวัตกรรมระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ให้กับบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) และโครงการพิเศษ (Show Your Idea) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย” ให้กับบุคลากรและทีมผู้บริหารจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 45 คน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

นำโดยอาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารระบบ ISO 30401 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวหน้าโครงการฯ ร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการตลาด บริการวางแผนการตลาด และการสื่อสารแบบครบวงจร โดยคุณวิชานันท์ เดชนราพันธุ์ และคุณรุ่งนภา มหาพล จากบริษัท อัลกอริทึม กรุงเทพฯ จำกัด ได้ร่วมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นเพื่อดำเนินการพัฒนาคนเก่ง (Talent) ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถและศักยภาพในการทำงาน เพื่อพัฒนา รักษา และใช้ประโยชน์จากบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent) สู่การเป็นนวัตกร (Innovator) และการพัฒนากระบวนการสร้างนวัตกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร รวมทั้ง พัฒนากระบวนการสร้างและการบริหารโครงการนวัตกรรม ต่อไป
แกลลอรี่