การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์

7 มิถุนายน 2565

สำนักทะเบียนและประมวลผล

การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์

ผู้รายงานตัวสามารถอัปโหลดเอกสารในวันที่กำหนด ดังนี้

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะเกษตรศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะแพทยศาสตร์

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะวิจิตรศิลป์
- วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
- คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565
- คณะการสื่อสารมวลชน
- คณะนิติศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
- คณะทันตแพทยศาสตร์

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
- คณะเทคนิคการแพทย์
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประกาศการรายงานตัวฯ
https://cmu.to/stdinfo

ขั้นตอนการรายงานตัวฯ
https://cmu.to/newstdinfo-th

คู่มือการใช้งานระบบกรอกประวัติและรายงานตัวฯ
https://cmu.to/BookOnlineReg

แกลลอรี่