นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5

4 เมษายน 2567

คณะวิทยาศาสตร์

             นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้

นักศึกษาสาขาวิชาสถิติ
รางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์กลุ่มสถิติ
"รางวัลระดับดีมาก"
นางสาวสุปรียา ทะนันไชย
เรื่อง “การพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม"

รางวัลการนำเสนอภาคบรรยายกลุ่มสถิติ
"รางวัลระดับดี"
นางสาวชนกพร สายวิวัฒน์
เรื่อง “การประยุกต์ใช้ตัวแบบผสม SARIMAX-RBF ในการพยากรณ์ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลของประเทศไทย”

“รางวัลระดับดี”
นายวัชระพงษ์ มาจันทร์
นางสาวอาทิตยา ยาวิชัยแก้ว
นางสาวกาญจน์ตะวัน เสมา
เรื่อง “ตัวแบบทำนายการยกเลิกการใช้บริการของลูกค้าธนาคารโดยใช้การเรียนรู้แบบเครื่อง”

อาจารย์ที่ปรึกษา
1. อาจารย์ ดร.ว่าที่ร้อยเอก เฉลิมรัช นนทะภา
2. อาจารย์ ดร.ปาริชาต ภัทรพานิชชัย

นักศึกษาสาขาวิชา Data Science
รางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์กลุ่มสถิติ
"รางวัลระดับดีเยี่ยม" จำนวน 2 รางวัล

หัวข้อ “การทำนายการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง"
โดย นางสาวธนัชญา ตื้อยศ, นางสาวจิราภรณ์ จันธิวงค์, นายพนมกร บุญเจ็น, นางสาวศิริลักษณ์ ศรีไชยชนะ และนางสาวสิริกร สันเทพ

หัวข้อ “การเปรียบเทียบตัวแบบทำนายการเกิดโรคหัวใจโดยใช้การเรียนรู้แบบเครื่อง”
โดย นายนัธทวัฒน์ เขมัษเฐียร, นายธัญพิสิษฐ์ ณ คำ, นางสาวรสธร มะลิลา และนางสาวกฤติกา รัตนวรรณพันธ์

รางวัลการนำเสนอภาคบรรยายกลุ่มสถิติ "รางวัลระดับดี"
หัวข้อ “การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณการใช้พลังงานของประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบการเรียนรู้เชิงลึก"
โดย นายชนาธิป บุตรศรี, นายปัตวรรธน์ เหมือนโพธิ์ทอง, นายพงษ์ศกรณ์ เทือกเถาสาร, นายภูริณัฐ คำปันศรี และนายยุทธภูมิ เขียวโม

อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ อาจารย์ ดร.ว่าที่ร้อยเอก เฉลิมรัช นนทะภา
อาจารย์สังกัดภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่