ผู้บริหารคณะเข้าเยี่ยมคาราวะ อธิการบดี Azabu University ประเทศญี่ปุ่น

18 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร เข้าเยี่ยมคาราวะ Prof. Dr. Yasushi Kawakami อธิการบดี Azabu University พร้อมด้วย Prof. Dr. Katsuji Uetake คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ Prof. Dr. Kensuke Taira ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประธานคณะกรรมการโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ในการต่อยอดความร่วมมือด้านการดำเนินงานวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากร รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ระหว่างสองสถาบัน ให้มีความเข้มแข็งตามแนวทางพัฒนาตามแผนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์เล็ก เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ Azabu University ประเทศญี่ปุ่น
แกลลอรี่