6 โปรเจกต์ พยาบาล มช. ส่งเสริมสังคมและมุ่งมั่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ได้รับผลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ มช. ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565)

21 กรกฎาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมยินดีกับ 6 โปรเจกต์เด่น ได้รับผลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ มช. ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) ประกอบด้วย
.
ปี 2564
.
โครงการการพัฒนารูปแบบการจัดการระบบดูแลและเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยด้วย ระบบสุขภาพอําเภอในเขตสุขภาพที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี เป็นหัวหน้าโครงการ
.
โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง เป็นหัวหน้าโครงการ
.
โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น เป็นหัวหน้าโครงการ
.
ปี 2565
.
โครงการโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ: การดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้เป็นโรคติดสุรา โดยมี อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา เป็นหัวหน้าโครงการ
.
โครงการการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Capacity Building on Health Promotion of Chiang Mai University’s Staff for Moving to Healthy University) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู เป็นหัวหน้าโครงการ
.
โครงการการสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนอย่างเป็นองค์รวม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์ เป็นหัวหน้าโครงการ
.
Together We Are PROUD!! ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งด้วยกันอย่างภาคภูมิใจ

.
แกลลอรี่