ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองบริหารทรัพย์สิน สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

6 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              รองศาสตราจารย์ นพ.รณภพ เอื้อพันฐเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนู หินทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ และคณะศึกษาดูงานจากกองบริหารทรัพย์สิน สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการกำหนดแนวนโยบาย การจัดการดูแล ตลอดจนข้อปฏิบัติต่างๆ ในการพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

 
แกลลอรี่