สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26 ตุลาคม 2566

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปยัง พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร. เอกชัย มหาเอก รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เฝ้า ฯ รับเสด็จ

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จำนวน 8 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 : เรือนทรงอาณานิคมคิวลีเปอล์

- ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก

- ทอดพระเนตรนิทรรศการ "จารึกและเอกสารโบราณล้านนา"
- ทอดพระเนตรนิทรรศการ “วัฒนธรรมการแต่งกายชาวเชียงใหม่”
- ทอดพระเนตรนิทรรศการ “รสชาติอาหารบ้านหลิ่งห้าจากความทรงจำของมาลินี”

จุดที่ 2 : เรือนชาวเวียงเชียงใหม่ (พญาปงลังกา)
- ทอดพระเนตรเกี่ยวกับเครื่องดนตรีของชาวล้านนา และ Workshop การฟ้อนรำล้านนาจุดที่ 3 : เรือนกาแล (พญาวงศ์)
- ทอดพระเนตรเกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมของชาวล้านนา และ Workshop งานใบตอง และงานจักสาน ณ เรือนกาแล (พญาวงศ์)


จุดที่ 4 : เรือนไทลื้อ (หม่อนตุด)
- ทอดพระเนตรเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของชาวล้านนา

จุดที่ 5 : ศาลาวัฒนธรรม
- ทอดพระเนตรเกี่ยวกับการนวดแผนโบราณและภูมิปัญญาของชาวล้านนา (นวดประคบ ย่ำขาง)


จุดที่ 6 : เรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร)
- ทอดพระเนตรนิทรรศการภูมิปัญญาสล่าสร้างเรือน


จุดที่ 7 : เรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง
- ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวล้านนา

จุดที่ 8 : เสด็จทอดพระเนตรกาดหมั้ว

ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้า ฯ รับพระราชทานของที่ระลึก
แกลลอรี่