MIC ร่วมจัดกิจกรรม Workshop ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า คณะแพทยศาสตร์ มช.

21 มีนาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 10 มีนาคม 2566 รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ (MIC) พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรัท วินิจ หัวหน้าภาควิชาการตลาด และ ผศ.ดร.ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือการรับฟังเสียงผู้ใช้บริการ ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ รักษาการแทนรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมกล่าวต้อนรับทีมวิทยากรจากคณะบริหารธุรกิจ ภายในงานมีผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน ของคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยตั้งเป้าหมายร่วมกันเพื่อพัฒนากระบวนการประเมินและรับฟังเสียงของลูกค้าให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานที่สำคัญของคณะแพทยศาสตร์ได้ โดยการประชุมฯ ดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอบคุณภาพจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่