ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

28 มกราคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ดวงสอาด รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ต้อนรับผู้บริหารจากคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นำโดย ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บหริหาร ศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบด้านการจัดทำหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร Non degree และหารือทางด้านวิชาการร่วมกัน ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565
แกลลอรี่