สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานวิจัยแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของมหาวิทยาลัยบูรพา

8 พฤษภาคม 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานวิจัยแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานด้านการวิจัยร่วมกัน่ของกองบริหารงานวิจัยและนวัตกรม มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา แก้วแก่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารการวิจัย นายคมสันต์ เอี่ยมวิไล ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม บุคลากรกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมให้การต้อนรับคณะดูงาน โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้และนำมาพัฒนากระบวนการทำงานให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน ในการบริหารงานวิจัย ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
แกลลอรี่