พิธีเปิดโครงการอบรมเทคนิคการสอนภาษาจีนสำหรับครูไทย ประจำปี 2563

29 กันยายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเทคนิคการสอนภาษาจีนสำหรับครูไทยและกล่าวสนับสนุนการจัดโครงการฯ ณ ห้องประชุมช้างกระ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเฉลิมชัย วาสะสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ นายเซ้า อี้เผิง ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรการสอน ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ นาง ฉิ่น ลี่ ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ บริษัท เสฉวนซินหัว กรุ๊ป จำกัด และรองศาสตราจารย์เซิ่น ยี่ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายจีน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมดังกล่าว


โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสอนภาษาจีนสำหรับครูไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2563 โดยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดอบรมจากบริษัท เสฉวนซินหัว กรุ๊ป จำกัด มีครูสอนภาษาจีนชาวไทย ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัยจากจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ จำนวน 84 คน บุคลากรที่เข้ารับการอบรมจะมีความเข้าใจเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน สามารถนำสื่อการเรียนการสอนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้สอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน

แกลลอรี่