ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สังกัดคณะฯ ในโอกาสได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ ช้างทองคำ ” ประจำปี 2565

25 มกราคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ
อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
: รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“ ช้างทองคำ ” ประจำปี 2565
นักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่น
ที่มีผลกระทบเชิงนโยบายสาธารณะ
แกลลอรี่