พิธีเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารครบวาระ ประจำปี 2565 ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

25 มกราคม 2566

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารครบวาระ ประจำปี 2565  ในการนี้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้บริหารครบวาระการดำรงตำแหน่งและเข้ารับเกียรติบัตร ดังนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันฯ (วาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2560-27 พฤษภาคม 2564)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล (วาระการดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 -27 พฤษภาคม 2564) และนางปรานอม ก้านเหลือง (วาระการดำรงตำแหน่งเลขานุการสถาบันฯ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2560-11 เมษายน 2564)  โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี และเป็นประธานการมอบเกียรติบัตร   ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566

แกลลอรี่