ผนึกพลังผู้ประกอบการ “กลุ่มสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว” ร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว STGs’

31 มีนาคม 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

กิจกรรมเวิร์คช็อป ‘การยกระดับการท่องเที่ยวเชียงใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว STGs’ ภายใต้ ‘โครงการวิจัยเชิงพหุศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว (STGs): กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่’ โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทางโครงการมุ่งเน้นไปที่ #กลุ่มสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งนับได้ว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างการรับรู้และส่งต่อความเข้าใจในวงกว้าง ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชียงใหม่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับตัวและเดินหน้าธุรกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว (STGs)

โดยในงานบรรดาสื่อมวลชนได้รับฟังแนวคิด เป้าหมาย และเห็นภาพรวมของการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ผ่านการบรรยายหัวข้อ ‘ภาพรวมการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สู่เป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (STGs) ของจังหวัดเชียงใหม่’ ก่อนจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ ‘บทบาทสื่อมวลชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว (STGs)’ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว โดย วิทยากร ดร.รชพรรณ ฆารพันธ์ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตลอดจนนำเสนอการเก็บข้อมูลสำหรับการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของสถานประกอบการท่องเที่ยว เพื่อชี้ให้เห็นถึงอีกกระบวนการสำคัญในการผลักดันผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้คำนึงถึงความยั่งยืนอย่างจริงจัง พร้อมยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้สามารถก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว (STGs) ร่วมกันอย่างแข็งแกร่ง เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

#SustainableTourismGoals #STGs #เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว #CTRD #MDRI #CMU #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่