คณะวิทย์นำนักเรียนเข้าค่าย CMU Science Camp ค่ายค้นฝัน ปั้นนักวิทย์ ตอน "Science of the Impossible"

28 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์

             คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมวิชาการ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จัด CMU Science Camp ค่ายค้นฝัน ปั้นนักวิทย์ ตอน "Science of the Impossible" ระหว่างวันที่ 19-25 พฤษภาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในปีการศึกษา 2561 จากทั่วประเทศ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าค่าย จำนวน 83 คน ได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปลูกฝังให้เยาวชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นสูง โดยนักเรียนที่เข้าค่ายตลอดทั้ง 7 วัน ได้ร่วมทำกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์หลายด้าน ทั้งการนำเสนอโจทย์ปัญหา การประดิษฐ์คิดค้น การทดลอง รวมทั้งกิจกรรมโต้วาที กีฬา สันทนาการ ทัศนศึกษา และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งช่วยให้น้องๆ ได้เปิดโลกทรรศน์ทางวิชาการและได้ฝึกฝนประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนอย่างสนุกสนานและเต็มอิ่ม 
แกลลอรี่