เข้ารับรางวัล AIC Award 2022

30 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อนภา ผุสดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และนักวิจัยจาก
ศูนย์ความเป็นเลิศภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC จ.เชียงใหม่ เข้ารับรางวัล AIC Award 2022 มอบโดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ประเภทนวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขานวัตกรรมเพื่อสังคมการเกษตร (รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1) ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านข้าวพื้นเมืองล้านนา เข้ารับรางวัลโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย หัวหน้าศูนย์ความเป็นด้านข้าวพื้นเมืองล้านนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัฒน์ คำไทย รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ประเภทนวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขานวัตกรรมเเกษตรเพื่อเศรษฐกิจ
(รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2) ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศแมลงอุตสากรรม โดยมี อาจารย์ ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง เป็นหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ เข้ารับรางวัลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อนภา ผุสดี และนายกฤตพจน์ นันตะกูล ทั้งนี้ศูนย์ความเป็นเลิศทั้งสองศูนย์ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 115 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565
แกลลอรี่