ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

30 มกราคม 2562

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ด้วย วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) ตำแหน่งเลขที่ S4500003 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,470.- บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,970.- บาท จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ก.      คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.    เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

2.   ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553

3.    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

4.   มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตบริการดี มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานนอกเวลาราชการได้

5.    มีความรู้ความสามารถในการซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้นได้

6.    มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประเภท 2

 

ข.      วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่สำนักงานวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://maritime.cmu.ac.th/ หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 034-870-708-9

ไฟล์แนบ