ธรรมปัญญาพัฒนาจริยธรรมในการพยาบาลผู้ป่วย

4 มิถุนายน 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายธรรมพิเศษ เรื่อง ธรรมปัญญาพัฒนาจริยธรรมในการพยาบาลผู้ป่วย โดยมี พระครูธีรสุตพจน์ (พระมหาสง่า ธีรสํวโร) เจ้าอาวาสวัดผาลาด จังหวัดเชียงใหม่ และ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วัดสวนดอก เป็นวิทยากร ซึ่งจัดขึ้นให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย เพื่อให้ได้ตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง สามารถเรียนรู้ที่จะปฏิบัติการบริการพยาบาล รวมทั้งดำเนินชีวิตในวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
แกลลอรี่