โครงการอบรม การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) (Research Impact Assessment Training Program)

9 ธันวาคม 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ใบผ่อง หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรม การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) (Research Impact Assessment Training Program) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
แกลลอรี่