อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่มีผลงานโดดเด่น จากสมาคมโพลิเมอร์ฯ "PST Rising Star 2019"

14 มิถุนายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์

      ผศ.ดร.ภัทร์นฤน วรจิตติพล อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล PST Rising Star 2019 หรือ Polymer Society of Thailand (PST) Rising Star 2019 จากสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการนานาชาติโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (PCT-9) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบเพื่อยกยกเชิดชูเกียรติสมาชิกของสมาคมฯ ที่มีประสบการณ์การทำงานในระยะเริ่มต้น แต่มีผลงานอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ และมีคุณสมบัติและจรรยาบรรณนักวิจัยที่ดี

ทั้งนี้ สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 โดยนักวิชาการด้านโพลิเมอร์เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงาน และสร้างความร่วมมือ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและโพลิเมอร์อย่างมีประสิทธิภาพ  

แกลลอรี่