CMUBS จัดพิธีเปิดโครงการ Happy Workplace กิจกรรมคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่ 2 เพื่อบุคลากรภายในคณะ

20 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 CMUBS จัดพิธีเปิดโครงการ Happy Workplace กิจกรรมคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ โดยเชิญผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ผศ.ดร.สายนที เฉินบำรุง ผู้ช่วยคณบดีฯ กล่าวรายงานในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมเชิญอาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ไข่เกตุ อาจารย์จากสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยววิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องแก่บุคลากรคณะฯ ที่ร่วมโครงการ ก่อนรับมอบของที่ระลึกจาก ผศ.ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ รองคณบดีฯ และถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกัน ณ ลานกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับกิจกรรมคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยเก็บระยะการเดิน-วิ่งแบบสะสมต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่บุคลากรในคณะฯ ลดโอกาสการเกิดความเจ็บป่วย และสร้างความสุขให้เกิดขึ้นจากสถานที่ทำงานแบบ Work Life Balance ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวนับเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ Happy Workplace ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะบริหารธุรกิจด้านการให้บริการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อธุรกิจและสังคม รวมถึงยุทธศาสตร์การสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านนวัตกรรมการแพทย์ สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ทั้งยังมีส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่างกันได้อีกด้วย

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่