กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี หารือเพื่อจัดทำโครงการ ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เพื่อการพัฒนาหลักสูตร start up ต่อยอดธุรกิจของนักศึกษา สนับสนุน ช่วยเหลือผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าร่วมกัน

6 มกราคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี หารือเพื่อจัดทำโครงการ ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เพื่อการพัฒนาหลักสูตร start up ต่อยอดธุรกิจของนักศึกษา สนับสนุน ช่วยเหลือผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าร่วมกัน

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 คุณพรทิพย์ แซ่ตั้ง รองประธานฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็ก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หารือเพื่อจัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี และวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการพัฒนาหลักสูตร start up ต่อยอดธุรกิจของนักศึกษา สนับสนุน ช่วยเหลือผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าร่วมกัน สนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านอุตสาหกรรมการค้าปลีกของกลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท บิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ในการสนับสนุนส่งเสริมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาในด้านอุตสาหกรรมการค้าปลีกของกลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี และการจัดทำโครงการอันเป็นประโยชน์ให้แก่นักศึกษาผ่านเครือข่ายสาขาของบิ๊กซีทั่วประเทศ และกลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี ร่วมกันต่อไป ณ ห้องประชุม ICB1313 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่