พิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25 มกราคม 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยได้รับรางวัลประเภทต่างๆดังนี้

1. รางวัลหลักสูตรดีเด่น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2.รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นางสาวธีรรัตน์ ประเสริฐศรี รหัส 591451003 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ประภาส พัชนี ,ผศ.น.สพ.ดร.พงศกร เชื่อมไมตรี และผศ.ดร.มาณู ดีอุดม

3.รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นางสาวชนากานต์ อารีวงศ์ รหัส 591431002 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี ,ผศ.น.สพ.ดร.วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย และผศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา โสดารัตน์


แกลลอรี่