CMUBS ผนึกกำลังคณาจารย์เป็นวิทยากรบรรยายแก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

23 พฤษภาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

2 ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ. เอก บุญเจือ และอาจารย์ ดร.รวิ รุ่งเรืองศรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรัท วินิจ หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ย์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำ เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด หัวข้อการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งทางการตลาดของหลักสูตร (Analyzing and Setting a Market Positioning for an Academic Curricula) แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้คณาจารย์ผู้ร่วมอบรมสามารถวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า คู่แข่ง และหลักสูตร สู่การกำหนดตำแหน่งทางการตลาดของหลักสูตรและการเขียนแผนภาพแสดงการรับรู้ (Perceptual map) ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้หลักสูตรของแต่ละคณะสามารถตอบโจทย์กลุ่มผู้สนใจเข้าศึกษาได้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวแบ่งเป็น 3 รุ่น โดยรุ่นแรกจัดอบรมวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 รุ่นที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม และรุ่นที่ 3 วันที่ 19 พฤษภาคม โดยคณาจารย์ CMUBS ให้เกียรติเป็นวิทยากรทั้ง 3 รุ่น ซึ่งมีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่างๆ ของแต่ละสังกัดคณะให้ความสนใจร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่