การประชุมการขับเคลื่อนระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ARCH CMU-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

7 ธันวาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ARCH CMU-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แกลลอรี่