CMUBS จัดอบรม “การใช้ AI ในการทำวิจัยเชิงวิชาการ” แก่คณาจารย์ นักศึกษาปริญญาเอกและบุคลากร

22 สิงหาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม “การใช้ AI ในการทำวิจัยเชิงวิชาการ” แก่คณาจารย์ในคณะฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการนำ Large Language Model (LLM) Application ต่างๆ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำวิจัย โดยได้เชิญคุณพงษ์ระพี เตชพาหพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปะปัญญาประดิษฐ์ดาวินชีเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้อย่างเข้มข้นตลอดทั้งวัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาปริญญาเอก และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ สนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวนกว่า 30 คน

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่