อบรม KIM มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

23 กรกฎาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาตร์ จัดกิจกรรมอบรมภายใต้ “โครงการสร้างรูปแบบการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ และทีมขับเคลื่อนด้านการจัดการความรู้ตามมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 30401 : 2018” โดยอาจารย์.ดร.อัจฉรา คำอักษร ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบ ISO30401 : 2018 ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่คณะทำงานทีมขับเคลื่อนด้านการจัดการความรู้ขององค์กรประกอบด้วยสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม scc504 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
แกลลอรี่