อาจารย์ CAMT สู่ Academic Visit Researcher ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่ สู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาชั้นนำประเทศอังกฤษ

21 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ CAMT สู่ Academic Visit Researcher ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่ สู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาชั้นนำประเทศอังกฤษ

อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในการดำเนินโครงการ “การจัดการความรู้นวัตกรรมความร่วมมือและความสัมพันธ์ของโครงการก่อสร้างในลักษณะกิจการร่วมค้าระหว่างประเทศในประเทศไทย: มุมมองของเครือข่ายทางสังคม (Knowledge Management in Collaborative Innovation and Relationships of International Construction Joint Venture Project in Thailand: A Social Network Perspective)”

ชื่อหัวข้อวิจัยดังกล่าวเป็นการดำเนินการวิจัยที่มุ่งเน้นไปยังการมุ่งหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือและการสร้างความสัมพันธ์ลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างที่มีกิจกรรมการค้าร่วมกันระหว่างประเทศไทยและนานาชาติทั้งนี้คาดว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัยนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยในฐานะผู้ที่ดำเนินการกิจการก่อสร้างสามารถมองเห็นโอกาสและแนวโน้มรวมถึง ดำเนินกิจกรรมและเข้าใจมิติด้านการดำเนินการและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ในขณะนี้ อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร อยู่ระหว่างการศึกษาและดำเนินการวิจัยดังกล่าว และได้รับโอกาสให้เป็น Full time Academic Visit Researcher ภายใต้การควบคุมของ Professor Joseph H.M. Tah ของ Faculty of Technology, Design and Environment, Oxford Brookes University สหราชอาณาจักร เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

จากการดำเนินการโครงการวิจัย และที่นักวิจัยได้รับโอกาสเป็น Academic Visit Researcher ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีด้านการพัฒนาบุคลากร (Brain power) โดยอาศัยกลไกด้านการพัฒนาทักษะ ทำวิจัยขั้นสูง ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ซึ่งวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านการพัฒนากำลังคนตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับที่ 13 มีนโยบายที่จะมุ่งส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ ในวิทยาลัย ฯลฯ ได้รับโอกาสเพิ่มเติมมากขึ้น โดยต่อยอดจากทักษะ ความสามารถ และทุนวิจัยที่ได้รับ ให้สามารถปฏิบัติงานในภาระกิจอื่น ๆ ตามสมรรถณะได้ ผลลัพธ์ดังกล่าวจะทำให้คณาจารย์มีคุณภาพ ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนการสอน

ปัจจุบัน หน่วยบริหารงานบุคคล วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและ สร้างกรอบนโยบายให้คณาจารย์สามารถออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิจัยและการเสริมสร้างทักษะอื่น ๆ ได้
แกลลอรี่