นักศึกษาปริญญาโท แมสคอม มช. คว้ารางวัลปริญญานิพนธ์การค้นคว้าอิสระดีมาก ปีการศึกษา 2564

7 ธันวาคม 2564

คณะการสื่อสารมวลชน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้สรรสร้างผลงานปริญญานิพนธ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงเป็นการกระตุ้นและให้กำลังใจแก่คณาจารย์ที่ได้ให้คำปรึกษาและควบคุมการทำปริญญานิพนธ์

โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 สำหรับกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายปริญญ์ กฤษสุนทร รหัส 611832018 สาขาวิชาการสื่อสารศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก เรื่อง การศึกษาองค์ประกอบสื่อวิดีโอเกมและการวิเคราะห์ความรุนแรงที่ปรากฏบนวิดีโอเกมในช่วงปี พ.ศ. 2557-2562 โดยมีอาจารย์ ดร.จิรเวทย์ รักชาติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะได้จัดงานพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 24 มกราคม 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไปสื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
แกลลอรี่