รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ โชว์ผลงานในฐานะที่ปรึกษากลุ่ม คว้ารางวัลนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงด้วยวัฒนธรรมองค์กร มช.

20 กรกฎาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกิจกรรมกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงด้วยวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดขึ้น ณ นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่ โดยมี ผศ.ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่อให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมการอบรมของมหาวิทยาลัยสู่การร่วมขับเคลื่อนวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เข้มแข็งมากขึ้นผ่านพลังจากหลากหลายฝ่าย พร้อมเชิญ ดร.บัณฑิต นิจถาวร ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล ดร.นฤมล สิงหเสนี วิทยากรมูลนิธิฯ คุณอาดา อิงคะวณิช กรรมการมูลนิธิฯ เป็นวิทยากรบรรยายและจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โอกาสเดียวกันได้จัดให้มีกิจกรรมกลุ่มประกวดแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดย รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา ได้ร่วมเป็นที่ปรึกษากลุ่ม (2B) ภายใต้การนำของ รศ.ดร.ภก.สุภัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผลการนำเสนอแผนงานกลุ่มดังกล่าวสามารถคว้ารางวัลนำเสนอผลงานยอดเยี่ยมพร้อมรับคำชมอย่างหลากหลายจากคณะกรรมการ
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่