วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช.จัดกิจกรรมอบรม "นโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์การควบคุมภายใน"

26 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรม ในหัวข้อ "นโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์การควบคุมภายใน" ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล โดยมี นางมนสิชา แสวัง ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน มช. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงกระบวนการบริหารจัดการและควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและตรวจสอบได้
โดยมีบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติฯ จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
แกลลอรี่