ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Diversity ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Quartile 2 / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 3.031 (Published : 9 December 2022)

19 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Genetic Diversity and Maternal Lineage of Indo-Pacific Bottlenose Dolphin (Tursiops aduncus) in the Andaman Sea of Thailand ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Diversity ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Quartile 2 / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 3.031 (Published : 9 December 2022)

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/1424-2818/14/12/1093

งานวิจัย เรื่อง Genetic Diversity and Maternal Lineage of Indo-Pacific Bottlenose Dolphin (Tursiops aduncus) in the Andaman Sea of Thailand มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม โครงสร้างประชากร ความสัมพันธ์ และต้นกำเนิดของเชื่อสายทางฝ่ายแม่ และ การเปลี่ยนแปลงทางประชากรของโลมาปากขวดที่อาศัยอยู่ในทะเลอันดามันของประเทศไทย โดยการใช้ nDNA microsatellite และ mtDNA control region เป็นเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับการศึกษา
แกลลอรี่