พบความลับของผีเสื้อกลางคืนที่ดูดเลือดเป็นครั้งแรกในโลก

28 ตุลาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับการค้นพบความลับของผีเสื้อกลางคืนที่ดูดเลือดเป็นครั้งแรกในโลก โดยผู้เขียนทำการศึกษาวิจัย ในเวลากลางคืน จำนวน 565 คืน ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาศัยของผีเสื้อนี้ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตป่าตามประเทศต่างๆ ตั้งแต่ประเทศเนปาล อินเดีย ไทย มาเลเซียจนถึงปาปัวนิวกีนี เป็นเวลา 30 ปี
ผีเสื้อที่ดูดเลือดโดยการเจาะผิวหนังมีในสกุล Calyptra เท่านั้น ซึ่งทั้งหมดมี 17 ชนิด แต่มีเพียง 8 ชนิดที่ดูดเลือด ซึ่งมีเหยื่อเช่น ช้าง กวาง แรด สมเสร็จ ม้า วัว ควาย หมู และบางครั้งมนุษย์ (ทั้งหมดถูกบันทึกไว้ในภาพถ่ายสี) ส่วนอีก 9 ชนิด แทงดูดน้ำหวานจากผลไม้ (หรือยังไม่มีข้อมูล) มีการอภิปรายว่าผีเสื้อนี้อาจจะเป็นพาหนะนำเชื้อโรคมาสู่สัตว์และมนุษย์ มีการค้นพบข้อมูลใหม่ของตัวหนอนของผีเสื้อนี้พร้อมพืชอาศัยโดยมีภาพประกอบเป็นรูปสี
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมงานวิจัยของผู้เขียนทั้งหมดที่ได้ตีพิมพ์ไปแล้วและงานวิจัยใหม่ เพื่อให้ได้เข้าใจถึงแมลงกลุ่มหนึ่งที่มีชีวิตและความซับซ้อนที่มนุษย์ไม่เคยเรียนรู้หรือเปิดเผยหรือสัมผัสมาก่อนตลอดตะยะเวลายาวนาน
Dr. Hans B?nziger สัญชาติสวิสที่เติบโตในประเทศอิตาลี มาประเทศไทยครั้งแรกด้วยทุนรัฐบาลไทยในโครงการ UNESCO ปี 2508-2510 สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งผลงานเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของ Swiss Federal Institute of Technology, Z?rich, Switzerland
แกลลอรี่